ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

         โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)  ตั้งอยู่ เลขที่ 444 หมู่ 13 ต.คอนสวรรค์ อ. คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36140  โทร.044889108   มีเนื้อที่ 36 ไร่ 3 งาน 97.80 ตารางวา   website http://www.banjok.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเขตพื้นที่บริการ 6 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านจอก หมู่ที่ 1,2,12,13 ตำบลคอนสวรรค์ และบ้านหนองแดงน้อย หมู่ที่ 1,13 ตำบลโคกมั่งงอย